Sam o sobie.

ZSRR. Dowodzę ponad wszelką wątpliwość. W Polsce obowiązuje ZSRR = zbrodniczy system rozliczania rachunków. Polska nie była i nie jest CDPPUZSS = Cywilizowanym Demokratycznym Państwem Prawa Urzeczywistniającym Zasady Sprawiedliwości Społecznej – art. 2. Konstytucja III RP lub PRL Bis, jak kto woli – dalej KRP. Podobnie należy czytać III RP… = III RP lub PRL Bis, jak kto woli. Takie skróty konsekwentnie staram się stosować we wszystkich moich pismach.

W swoim życiu nie ubiegałem się i ani też nie zabiegam o żadne stanowisko urzędowe. Byłem i jestem lichego zdrowia. Nie wiem jak długo będę jeszcze żył. W miarę sił i możliwości uprawiam pieniactwo. Nazywam to pisaniną i zbieraniem dowodów celem ich upublicznienia – art. 2, 8 i 54 KRP. Wychodzę z prostego założenia. Mamy prawo do sprawiedliwego i rzetelnego rządzenia. Po to ludzie tworzą państwa, aby żyć w poczuciu bezpieczeństwa i bez żadnych rewolucyjnych zmian.

Nie ma obowiązku czytania. Każdy może założyć bloga, czy co tam zechce i pisać na co tylko przyjdzie mu ochota. Puki co. Rewolucyjne zmiany pod nazwą AKTA mogę to zmienić. Wypada jeszcze dodać, iż blogi głównie służą do pisania. Komentować można ale trzeba pamiętać. Głowa jest do myślenia a tyłek do siedzenia. Nie należy tego zmieniać.

Urodziłem się w 1948 r. we wsi Bielanka powiatu Lwówek Śląski, wówczas województwo Wrocław. Jestem zatem starszym facetem. Był to czas w Europie, a i u nas w Polsce, kiedy to na Świecie pojawił się pierwszy powojenny wyż demograficzny. Ludzie umęczeni zawieruchą II Wojny Światowej [w Polsce od 1-09-1939 r.] pragnęli zwykłego spokojnego życia aby cieszyć się i martwić codziennymi zdarzeniami. Mój czas i żywot, tu na tym ziemskim padole, nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Z tego to powodu przyszła pora na podsumowania. Żeby też nie było wątpliwości w kwestiach wiary. Byłem i jeszcze jestem poszukującym agnostykiem. Miałem trzech młodszych braci. Szybko też wyszło na jaw, że zamordyzm jaki zapanował w Ojczyźnie po 1-09-1939 r. przybrał teraz inne formy niż miało to miejsce podczas okupowania Polski przez Niemców.

1948. Bielanka. Autor z rodzicami.

Cdn

Marzenie.

Moje marzenia ujmę skrótowo w punktach.

  1. Wywołać Konstytuantę niczym Powstanie Narodowe abyśmy mieli KONSTYTUCJĘ DLA NARODU nie dla elyty post: -germańskiej, ‑sowieckiej czy -komunistycznej; tag i #konstytuanta
  2. Powołać POLSKI TRYBUNAŁ NARODOWY dla uczciwego i rzetelnego dokonania rozliczenia minionej epoki licząc od 1 września 1939 roku; tag i #PTN
  3. Musimy skonstruować Konstytucyjną gwarancję LOKALNEJ WŁASNOŚCI NARODOWEJ aby nie było tak jak jest dziś. Jeden urzędnik może sprzedać dorobek wielu pokoleń, przykład PZU albo oryginale dokumenty czasu okupacji przekazywać Niemcom; tag i #LWN
  4. Każdy kto zajmuje lub ubiega się o FUNKCJĘ PUBLICZNĄ musi udowodnić, że jest Polką, Polakiem od co najmniej trzech pokoleń oraz że jego stan psychiczny i zdrowotny podoła obowiązkom o jakie się ubiega; tag i #funkcjonariusz
  5. Każdemu zapewnia się DOSTĘP DO AKT WE WŁASNEJ SPRAWIE przez internet zaś strony tych akt muszą być opatrzone: spisem stron z ich numeracją, danymi autora dokumentu i odpowiedzialnego za akta oraz wyszukiwarkę; tag i #własne-akta

Kiedy w Ojczyźnie skończy się komunizm?

Wówczas, gdy będzie Konstytucja dla Narodu.

Podstawowe założenia do dyskusji Narodu nad nową Konstytucją.

Nazwa państwa.

Polska Rzeczpospolita Narodu

1.

Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o: byt, niepodległość i wolność Polski.

2.

Dziedzictwem Narodowym jest nasza: historia, kultura i język ojczysty. Podlegają one powszechnej ochronie.

3.

Ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władz:

a)

ustawodawcza – stanowi prawa;

b)

wykonawcza – rządzi i egzekwuje prawa;

c)

sądownicza – rozstrzyga spory w oparciu o precedens;

d)

informatyczna – zabezpiecza, gromadzi i każdemu udostępnia zgromadzone informacje. Dane o osobach pełniących funkcje publiczne są jawne.

4.

Prawo tworzy się na podstawie pięciu aksjomatach, pewnikach, postulatach:

a)

życie jest najwyższą wartością;

b)

wolność jest przypisana do życia;

c)

czas i natura tworzą prawo;

d)

rodzina jest gwarancją trwania;

e)

praca jest źródłem dobrobytu.

5.

Każdemu zapewnia się , niezależnie od jego sytuacji materialnej i na równych prawach jednakowy dostęp do obrony praw sformowanych na podstawie pięciu powyższych aksjomatach. Każde postępowanie przed i samej władzy jest co najmniej dwuinstancyjne.

6.

Własna waluta a rynek funkcjonuje na podstawie Kredytu Społecznego.

7.

Udział w wyborach i referendach jest obowiązkowy. Są one tajne i równe oraz organizowane co dwa lata w jednomandatowych równych okręgach.

8.

Naród bezpośrednio wybiera na 6-letnią jednorazową kadencję do poniższych funkcji, przy tym można piastować tylko dwie funkcje w różnym czasie:

a)

Prezydenta Polski,

b)

Rzecznika Praw Obywatelskich,

c)

kasztelana, wójta i wojewody,

d)

sędziego pokoju dla każdej gminy,

e)

prezesów sądów rejonowych i okręgowych;

f)

wojewódzkiego: lekarza, kuratora i komisarza wyborczego.

9.

Naród bezpośrednio wybiera na 6-letnią kadencję: radnych, posłów, senatorów oraz ławników do sądów: rejonowych i okręgowych. Przy tym marszałkiem Sejmu, Senatu i przewodniczącym rady zostaje ta osoba, która uzyska najwięcej głosów. Funkcje te można sprawować tylko dwie kadencje. Składy tych organów wymieniane są co dwa lata w ilości 1/3.

10.

Każdy wyborca ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata w swoim miejscu zamieszkania do każdej funkcji. Pretendenci do funkcji sami zgłaszają swoją kandydaturę i muszą być zdrowi oraz nie karani.

11.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest kasztel (dzielnica i sołectwo), który obejmuje obszar jednego gimnazjum czy parafii. Państwo podzielone jest na gminy, dobrowolne ich związki i województwa.

12.

Podstawą obrony Ojczyzny i własnego domu jest pluton defensywy (obrony) kasztelu.

13.

Urząd Straży Konstytucyjnej (USK) czuwa nad jej stosowaniem i przestrzeganiem. Na czele USK stoi Rzecznik Praw Obywatelskich a jednostką podstawową jest Gminny Sędzia Pokoju.

14.

Zamach na Konstytucję będzie srogo karany.

Wywołanie Konstytuanty postuluję sprzed wyborów 2005 r.

Albowiem nie może być tak, że kilku facetów coś opracuje,

a następnie tak spłodzony tekst poddano pod referendum.

27 maja 2015 r.

Zbigniew Grabowski

W tym roku obchodzimy CCXXIV rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja a jej jeden z podstawowych wymogów do dziś nie został zrealizowany. Może więc w przyszłym roku, na CCXXV rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, będzie zrealizowany umieszczony tam postulat.

VI. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA.

Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjny podług osobnego o nim prawa opisu.