Prawo prasowe a blog.

Czy blog trzeba rejestrować?

Prawo prasowe a blogi na polskich i zagranicznych serwerach.

WordPress. Prawo ~ O własności intelektualnej dla profesjonalistów

21-02-1017

       Zgodnie z niezwykle jednoznacznym 😉 art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo prasowe pojęcie „prasa” oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. Czy blog mieści się w ramach tej definicji, a jeśli tak – to co z tym faktem powinien zrobić bloger? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w swoim wpisie. (…)

       Tymczasem pojawił się Internet, a wraz z nim blogi i do sądów trafiły pierwsze spory o to jak kwalifikować te nowe byty internetowe z punktu widzenia prawa prasowego. W doktrynie pojawiały się wprawdzie głosy, że na gruncie obecnego prawa prasowego blog nie może być uznany za prasę, ponieważ nie spełnia wszystkich wymogów zawartych w ustawowej definicji prasy. W szczególności ze względu na swój prywatny charakter nie ma celu ogólnoinformacyjnego, a raczej opiniotwórczo-literacki. Jest też z reguły jednorodną, zamkniętą całością, zdeterminowaną osobowością swojego twórcy (zob. E. Ferenc-Szydełko, Komentarz do art. 7 prawa prasowego [w:] Prawo prasowe, komentarz, 2013, LEX nr 150956).

       Odmienny wniosek wypływa jednak z orzecznictwa. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 26 lipca 2007 r., IV KK 174/07, za prasę należy uznać aktualizowaną przynajmniej raz w roku sieciową witrynę. Z kolei orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r. o sygn. akt I ACa 1032/12 wprost przesądziło, że niektóre blogi można uznać za prasę. Zgodnie z tym wyrokiem: w świetle przepisu art. 7 ustawy Prawo prasowe cechą dystynktywną „prasy” jest periodyczność przekazu, jego ogólnoinformacyjny cel, a także poprzedzający samą publikację proces przygotowania redakcyjnego. Wszystkie te przymioty może spełniać także przekaz internetowy w formie bloga […] o tym, czy publikacja internetowa ma charakter prasowy, decydować powinien cel, jakiemu ma służyć. Skoro rolą i zadaniem prasy jest rozpowszechnianie informacji, to periodyczność przekazu, czyli cyklicznego informowania opinii publicznej o określonych faktach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, oświatowych, kulturalnych, pod oznaczonym tytułem, nazwą, adresem czy nawet linkiem, wskazywać będzie na cel, jaki realizuje redakcja, wydawca czy autor danej publikacji elektronicznej, na stworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej.

       Takich orzeczeń jest coraz więcej.

Źródło: https://wprawoautorskie.wordpress.com/2017/02/21/blog-czy-trzeba-rejestrowac-serwer-zagraniczny/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 2 = 2