10. Bandyta na urzędzie! OSĄDZONO

Tym razem moje pieniackie kroki skierowałem poprzez ePUAP bezpośrednio do SSO Rafał TERLECKI, który zasiada na stolcu prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i poprzez SSR mgr Andrzej LUBOWIECKI prezes Sąd Rejonowy, Tczew. Oto bowiem: Na zarządzenie sędziego z up. Kierownika Sekretariatu Stażysta Daria BORKOWSKApismem w sprawie pod tytułem Doręczenie odpisu postanowienia z 23-09 br. pisze: Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Twardy i niepodważalny dowód BOSKIEJ NIEOMYLNOŚCI SSR Agnieszka DŁUGOSZ-ZGLINICKA.

KONSTYTUCJA stanowi. Art. 78. Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. Art. 176. 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. 2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

SKARGA

podstawa prawna art. 63 Konstytucji.

Dotyczy spraw o sygnaturach: II Kp 108/20 SR Tczew, Postanowienie z 16-09 br. sędzia Agnieszka DŁUGOSZ-ZGLINICKA, nad. 17-09 br. dor. 30-09 br. D1391II Kp 108/20 SR Tczew, Postanowienie z 22-09 br. sędzia Agnieszka DŁUGOSZ-ZGLINICKA, D1392; nad. 23-09 br. dor. 30-09 br.; II Kp 108/20 SR Tczew, pismo z 23-09 br. adw. Tomasz LICA, D1474, nad. 30-09 br. dor. 19-10 br. K 1/20 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22-10 br. D1500.

Wnoszę o:

1) stwierdzenie, że w sprawie doszło do uchybienia* Konstytucji, art. 30 i 31 i 38 i 78 i 176, i = koniunkcja zdań;

2) skierowanie do postępowania dyscyplinarnego wobec sędziny Agnieszka DŁUGOSZ-ZGLINICKA art. 42 Konstytucji;

3) skierowanie sprawy do uczciwego i rzetelnego dochodzenia z umożliwieniem mi dostępu do akt przez internet, art. 2 Konstytucji;

4) doręczenie mi z art. 45 i 69 Konstytucji:

  1. a) protokołu z posiedzenia sądu wraz z elektroniczna rejestracją;
  2. b) doręczenie mi wiarygodnego spisu stron (250?) akt spraw;

5) rozpoznanie sprawy w mojej obecności, art. 2 i 45 Konstytucji.

UZASADNIENIE Sędziowie i prokuratorzy z Wejherowa i Tczewa nie wyjaśnili rzeczy fundamentalnej dla tej sprawy. CO JA ZBIGNIEW GRABOWSKI MAM WSPÓLNEGO ZE SPRAWĄ? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod sygn. K1/20 z 22-10 br. dowodzi, że stwierdzenie niezgodności ustaw z Konstytucją nie wymaga żadnego uzasadnienia. Tym bardziej, że wykonane czynności prokuratorskie i sądowe w tajnych postępowaniach są ewidentnie sprzeczne z tąż Konstytucją.

*UCHYBIENIE w kontekście przestępczym z art. 42 Konstytucjianarchia, bezhołowie, bezład, bezprawie, bezprawne postępowanie, bezrząd, błąd, czyn karalny, czyn przestępczy, czyn występny, czyn zabroniony, delikt, eksces, fałszywy krok, grzech, grzeszek, kryminał, nadużycie, nadużycie władzy, naruszenie, naruszenie prawa, naruszenie przepisów, naruszenie regulaminu, niegodziwość, nieład, nieposzanowanie prawa, nieprawidłowość, nieprawne postępowanie, nieprawość, nierząd, obraza, pogwałcenie, pomyłka, przekroczenie, przekroczenie prawa, przestępczość, przestępstwo, przewina, przewinienie, rozprzężenie, sprawka, wolność absolutna, wszeteczeństwo, wszeteczność, wybryk, wykroczenie, wypaczenie, wyskok, występek, zbrodnia, złamanie prawa.

Do wiadomości adw. Tomasz LICA.

Z poważaniem, Zbigniew Grabowski

Udowodniłem! SSR Agnieszka DŁUGOSZ-ZGLINICKA oraz prezes Sądu Rejonowego w Tczewie SSR mgr Andrzej LUBOWIECKI są kierownikami sprawstwa art. 18 Kodeks karny. Formy zjawiskowe czynu karalnego.

  • 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
  • 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
  • 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Taki wynik nie może dziwić. To rezultat ustawowego obdarzenia w szczególności prokuratorów i sędziów BOSKĄ NIEOMYLNOŚCIĄ. Rozpoznawanie spraw odbywa się zza biurka i bez wychodzenia z domu. Jest to wynik braku ustawowej regulacji zasady JEDNA SPRAWA JEDNE AKTA. Tak namnaża się byty urzędowe bez numerów stron akt sprawy przed wysłaniem pisma do petenta. My zaś walimy własnym łbem w betonowy mur bezprawia. Czyli mamy stan jak za Hitlera. Przynależny strzał.

CDN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 + = 17