Rozprawa SR Toruń 3-11-2020

Stosownie do sądowego zawiadomienia 3-11-2020 osobiście udałem się do Torunia jako strona procesu i publicysta. Sposób sporządzenia tego typu dokumentów jednoznacznie wskazuje, że rzecz została już osądzona. Przystosowany do takiego traktowania kwit odnotowałem jako D1128 dowód na SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Wejścia na teren sądu strzegło dwóch ochroniarzy. Upewnili się, że jestem stroną postępowania zezwoli mi wejść. Żywego ducha nie widziałem idąc na drugie piętro. Z elektronicznego wykazu spraw sali 220 dowiedziałem się na kilka minut przed rozprawą, że do tej pory zarządzający sprawą „Na zarządzenie Sędziego z up. Kierownika Sekretariatu Sekretarz Sądowy Anna WÓJTOWICZ” [skąd ta namiętność pisania dużą literą?] jest SSR Aleksandra MAREK-OSOWSKA.

 Po wywołaniu sprawy na salę udałem się z włączona kamerą. Po udzieleniu mi głosu przystąpiłem do odczytywania mojego wcześniej przygotowanego wywodu T356. Sporządziłem go w dwóch egzemplarzach, aby orzekający mógł w ciszy swojego gabinetu przeanalizować mój wywód. Wystąpienie sporządziłem na moim papierze firmowym. Tam umieszczam zdjęcie fragmentu pomnika POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW 1970 z jedną zwrotką wiersza Czesława MIŁOSZA (*1911 †2004) Który skrzywdziłeś.

Który skrzywdziłeś człowieka prostego

Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając

NIE BĄDŹ BEZPIECZNY poeta pamięta

Możesz go zabić narodzi się nowy

Spisane będą czyny i rozmowy

SSR A. MAREK-OSOWSKA stwierdziła, że nie przyjmie mojej pisaniny. Należy to złożyć w biurze podawczym. Odrzekłem, że niczego w burze nie będę składał. SSR A. MAREK-OSOWSKA wielokrotnie przerywała mi mój wywód.

Mimo tych przeszkód przystąpiłem do odczytywania mojego wywodu.

Ośmielam się wnosić o:

1) stwierdzenie, że w sprawie doszło do uchybienia KRP;

2) przekazanie sprawy do właściwej prokuratury celem postawienia w stan oskarżenia:

a) Sąd Rejonowy, Toruń;

   b) Prokuratora Rejonowego, Toruń;

c) Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz;

3) nakazanie prokuraturze zebranie i połączenie akt spraw dalej wymienionych w jedną całość;

4) doręczenie mi wiarygodnego spisu stron akt sprawy sądowej;

5) umożliwienie mi dostępu do akt przez internet.

UZASADNIENIE

PIERWSZE. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem o sygn. akt K1/20 z 22-10-2020 r. w składzie tam wymienionych przywołując art.: 30 i 31 ust. 3 i 38. Konstytucji III RP lub PRL BIS, jak to woli; orzekł. GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA przypisania jest od jego poczęcia i nie wymaga żadnego uzasadnienia – dowód D1500, str. 2.

DRUGIE. Po ogłoszeniu w kraju stanu epidemicznego 29-03-2020 r. zwróciłem się przez ePUAP do Wójta Gminy Szemud dowód D746, str. 4. Wniosłem o ustanowienie dla mnie asystenta ze względu na mój wiek (72 lat) i inwalidztwo orzeczone jako trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji od 2000 r. Doświadczałem okresowe zaburzenia świadomości. Asystent jest mi więc niezbędny, ot chociażby po to abym bezpiecznie mógł dotrzeć, na przykład do tutejszego sądu. Z przyczyn oczywistych nie mogę korzystać z pomocy najbliższych. Moja małżonka nie ma prawa jazdy. Mieszkamy z rodziną syna. Mamy 4 wnucząt w wieku 2 – 11 lat. Synowa nie pracuje.

Jak stresujące jest spotkanie z wymiarem sprawiedliwość zademonstrowała najjaśniejsza gwiazda polskie palestry i były wicepremier mec. Roman GIERTYCH. Na widok funkcjonariuszy padł omdlony. A cóż dopiero taki staruch (przypominam 72 lata) w dodatku z pierwszą grupą inwalidzką niezdolny do samodzielnej egzystencji. Wójt Gminy Ob. Ryszard KALKOWSKI odmówił przydzielenia mi asystenta – dowód D746.

26-10-2020 r. pocztą elektroniczną zwróciłem się też do lek. med. Halina PIETKUN, kierownik POZ w Gminie Szemud o przydzielenie mi transportu medycznego na 30-10-2020 do Wejherowa i na 3-11-2020 do Torunia abym mógł uczestniczyć w tej rozprawie. Wiadomość przesłałem również i do Wydziału II tut. Sądu – dowód T351, str. 6. Natomiast kierowniczka POZ Ob. Halina PIETKUN nie odpowiedziała na mój wniosek.

Co gorsze. Okazało się, że kierownik gminnej służby zdrowia, lek. med. H. PIETKUN, w rozmowie telefonicznej 29-10-2020 r. potwierdziła mi, że nie wie, iż pacjenci Gminy Szemud mogą zgłaszać swoje potrzeby pocztą elektroniczną na adres figurujący w internecie naszezdrowie@naszezdrowie.gda.pl

Tak w Ojczyźnie praktycznie wygląda przynależna konstytucją godności i wolności człowieka od poczęcia – vide wyrok TK K 1/20, str. 2.

 TRZECIE. 18-08-2020 z Poczty odebrałem zawiadomienia o terminie rozprawy – dowód D1128, 8 str. Opatrzone moim komentarzem. W odpowiedzi 2-10-2020 przez ePUAP do rąk prezesa tut. Sądu SSR Ryszard REIF wysłałem wniosek dowód T344, strony: 9, 10, 11 i 12:

1) ujawnienie danych personalnych sędziego;

2) nakazanie prokuraturze w Toruniu: a) dostarczenia do sądu akta wszystkich spraw z moim udziałem wraz ze spisem ich stron na okoliczność wykazania, że prokuratura chociaż raz stanęła w obronie moich praw i moich najbliższych; b) odniesienie się do pytań str. 2;

3) doręczenie mi wiarygodnego spisu stron akt sprawy sądowej;

4) umożliwienie mi dostępu do akt przez internet, jako że Wójt Gminy Szemud skutecznie odmawia mi asystenta;

5) zezwolenie mi na nagrywanie przebieg rozpraw własnym sprzętem. Jestem stroną postępowania i publicystą od 2007 r. (akuzator.pl) vide: http://89.161.227.159/pl/rzecznik-prasowy/zbior-dobrych-praktyk/p,1/3717,sadowe-abc-poradnik-dla-dziennikarzy

Zaś 27-10-2020 r. dowód T352 str. 13 poprzez ePUAP wysłałem pismo Wniosek adresowane do rąk:

– Ob. SSR Ryszard REIF Prezes SR Toruń

– Ob. Teresa RUTKOWSKA-SZMYDYŃSKA Prokurator Regionalny Gdańsk.

OŚWIADCZENIE. W sprawie będę działał jako oskarżyciel, art.: 47 Konstytucji i 53 Kpk. Oskarżeni solidarnie: Prokurator Rejonowy, Toruń i Sąd Rejonowy, Toruń. Jako oskarżonego dodałem Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Podtrzymuję stanowisko. Będę działał jak oskarżyciel.

CZWARTE. Od ponad dwóch lat do wszystkich organów i każdego szczebla władz III RP lub PRL BIS, jak kto woli – składam pisma, których nieodłączną częścią jest moich 7 pytań prejudycjalnych. Pytania te są też na drugiej stronie mojego wniosku z 17-10-2020 T342, tu str. 11. Natomiast mój numer umieszczony tuż za data pisma np. T342 mówi, że jest to 342 moje pismo w 2020 r. Do dziś nikt nie odniósł się do tego problemu. Również i prezes tut. Sądu SSR Ryszard REIF. Jest to wynik tego, że sędziów, prokuratorów i urzędników ustawowo obdarzono BOSKĄ NIEOMYLNOŚCIĄ. Wynika to z faktu. W Polsce nie obowiązuje bardzo prosta i skuteczna przed fałszerstwem akt zasada: JEDNA SPRAWA JEDNE AKTA Z NUMEROWANIEM STRON AKT PRZED WYSŁANIEM PISMA DO PETENTA A AKTA SĄ DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET. Tym sposobem we wrześniu br. z Poczty odebrałem 150 pism – dowód D1396, str. 15, 16, 17, 18 i 19.

Z dniem 21-11-2019 zmieniłem sposób przekazywania zebranych dowodów. I do Sądu Okręgowego w Gdańsku do akt sprawy o sygn. VII U 3264/19 wysłałem 1.000 (jeden tysiąc) po dwie kopie jako dowody na okoliczność braku możności wykonania elementarnych czynności procesowy w obronie prawa do: GODNEGO ŻYCIA, WOLNOŚCI I WŁASNOŚCI. Dokumenty te zaginęły na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Pozwanym w sprawie jest Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku (WBE). Funkcję nadzorczą nad WBE sprawuje Ob. Andrzej Sebastian DUDA Prezydent III RP lub PRL BIS, jak to woli

Po tym zdarzeniu sporządzam szczegółowy rejestr dokumentów. Oznaczam je kolejnymi liczbami porządkowymi. Ponad wszelką wątpliwość pozyskałem dowody, że spółka Poczta Polska nie możne być darzona zaufaniem, gdyż nie posiada żadnej wiarygodności – dowód D1300 str. 20, 21, 22, 23, 24 i 25. Oczytać tylko s. 20.

PIĄTE. Na okoliczność dzisiejszej rozprawy sporządziłem wykaz spraw jakie miałem w tut. Sądzie i sądzie nadrzędnym. Uzbierało się tego tylko 123 – dowód D1517 (str. 28, 29, 30, 31 i 32) na okoliczność niemożności uruchomienia procedury sądowej DELIKT z art. 45 KRP. Przy tym pominąłem dokumenty, które w podwójnych kopiach, do dowodów które oznaczyłem numerami do D1000 i które wysłałem do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

RZECZ KARNA dotyczy EGZEKUCJI WYROKU ROZWODOWEGO z 2006 r. Sądy przyznają władzę rodzicielską matkom. Bo to wiecie. Rozumiecie. MATKA POLKA dokonała heroicznego wyczynu. URODZIŁA DZIECKO. Komornik z całą surowością i bezwzględnością ściąga alimenty. Może nawet pozbawić alimenciarza środków do życia. Zaś do egzekucji kontaktów ojca czy dziadka z dzieckiem nie ma organu.

To jest powód, dla którego skarżę się z art. 47 Konstytucji na bezprawne działanie organów państwa. Mój syn Krzysztof cyklicznie był oskarżany o uchylanie się od alimentów. W sprawie zebrałem ponad 1.500 pism. To wynik obdarzenia urzędników BOSKĄ NIEOMYLNOŚCIĄ. Rozpoznawanie spraw odbywa się zza biurka i bez wychodzenia z domu. Jest to wynik braku ustawowej regulacji zasady JEDNA SPRAWA JEDNE AKTA. Tak namnaża się byty w urzędach i sądach bez numerów stron akt sprawy. My zaś walimy własnym łbem w betonowy mur bezprawia. Rok temu syn mój po raz chyba 13 został oskarżony. Tym razem oskarża pełnoletni osobnik podający się za mojego wnuka.

Z tych powodów ograniczę się do omówienia tylko czterech dowodów spośród 123 wymienionych w wykazie ROZWÓD i EGZEKUCJA.

D56 (L.p.1) str. 33, Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 26-03-2001 r. czym jest Konstytucja? Błąd dostrzeżony po 4 latach?!?!?!

D1406 (L.p. 67) str. 34 Wyrok SOG II C 2768/06 MAŁOLETNI

D1451 (L.p. 113) str. 35 Wyrok SRGdy III RC 132/08 w Oświadczenie 17 str. złożone do akt II K 1101/19 MAŁOLETNI Kc art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.

D706 (L.p. 2) D1406 (L.p.67) str. 36 i 37 osobnik pod nazwiskiem Łukasz Grabowski nie udowodnił przed sądem, że jest moim wnukiem. Osobnik ów nie uznaje swojego taty czy nas dziadków. Gdyby było inaczej to, np. zwróciłby się do nas Jestem nieudacznikiem nie umiem zarobić na swoje utrzymanie. Pomóżcie. Ów osobnik nie przedstawił też wyroku na jego rzecz jako pełnoletni osobnik. Takie postępowanie charakteryzowało szmalcowników w czasie II Wojny.

W tym stanie sprawy przekazanie sprawy zgodnie z przedstawionym wnioskiem jest absolutnie konieczne, jako że wbrew art. 47 KRP, my Polki i Polacy, jesteśmy pozbawieni samodzielnego sporządzania aktu oskarżenia.

Gdy skończyłem SSR A. MAREK-OSOWSKA zarządziła przerwę. Po przerwie SSR A. MAREK-OSOWSKA obwieściła, że utrzymuje w mocy prokuratorską decyzję. Gdy tylko to usłyszałem oświadczyłem, że wydalam się z sali, żeby nie słuchać ustnego uzasadnienia. Doświadczenie uczy bowiem, że różnica pomiędzy ustnym a pisemnym uzasadnieniem nijak się mają. Mojej pisaniny nie złożyłem w biurze podawczym. Wykorzystam to przy innej okazji.

Jak widać na zdjęciu świeciło słonko. W pobliskim parku na ławeczce zrobiłem porządek wokół siebie. Rozmontowałem się i pochowałem elementy mojego uniformu. I perpedesm (na pieszo) udałem się na drugą stronę Wisły do dworca PKP Toruń Główny. Bez przeszkód jeszcze tego samego dnia wróciłem do domu na Kaszubach. Łącznie zabrało mi to 9 godzin. Warto było.

Następnego dnia 4-11-2020 pocztą elektroniczną wysłałem moje standardowe w takiej sytuacji pismo.

SSR Ryszard REIF, Prezes Sąd Rejonowy, Toruń

Dzień dobry. 4-11-2020. T358.

WNIOSEK

Sygn. akt: II Kp 145/20 na termin 3-11-2020

Na podstawie Konstytucji art. 78 i 176 ust. 1. I 178 ośmielam się wnosić o spowodowanie skuteczne doręczenie mi z rozprawy, która odbyła 3-11-2020 w tutejszym Sądzie protokół z elektroniczną rejestracją przebieg rozprawy i zapadłych orzeczeń.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Złączniki: T319. Poczta zawiadomienia, str. 6 – dowód na okoliczność, że spółka Poczta Polska nie posiada elementarnych właściwości: sumienność i uczciwość i rzetelność niezbędnych w komunikowaniu się – art. 49 i 69 Konstytucji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − 7 =